Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

MODELOV s.r.o.
Zikova 701/15
160 00 Praha 6

Česká Republika

IČ: 06576257  /  DIČ: CZ06576257

 

Oficiální stránky: www.markery.sk
E-mail: info@markery.sk

 

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.

 

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 1. Predávajúcim“ spoločnosť MODELOV s.r.o., so sídlom Zikova 701/15, 160 00 Praha 6, IČO: 06576257, DIČ: CZ06576257, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 25256, adresa elektronickej pošty: info@markery.sk, telefonický kontakt: +420720570921. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti.
 2. Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok fixy.sk.
 3. Spotrebiteľom“ kupujúci, ktorý rokuje s Predávajúcim mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
 4. Podnikateľom“ kupujúci, ktorý rokuje s Predávajúcim v rámci vykonávania zárobkovej činnosti na vlastný účet a zodpovednosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.
 5. Zmluvnými stranami“ predávajúci a Kupujúci.
 6. Zmluvou“ kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok markery.sk.
 7. Internetovým obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.markery.sk.
 8. Občianskym zákonníkom“ zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník.

 

II. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzťahujú na uzatváranie Zmlúv, ktorých predmetom je tovar ponúkaný Predávajúcim s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej zmluvy sú ďalej podmienky uvedené v sekcii „Doprava a platba“ Internetového obchodu.
 2. Ak nestanoví písomné dojednanie medzi Zmluvnými stranami inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má Spotrebiteľ svoj domicil, upravené odchylne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Spotrebiteľa priaznivejšia.
 3. Náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzatvorená Zmluva, znáša v plnej výške Kupujúci. Výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci na uzavretie Zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne zvláštne poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku.
 4. Zmenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

III. Tovar

 1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o aktuálnom sortimente (vystavenom tovare) určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a nákladoch na vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní Internetového obchodu je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 3. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Informácie o nákladoch na balenie a dodanie tovaru sú uvedené v článku X. týchto obchodných podmienok a sú platné iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky, v prípade doručovania tovaru mimo Českej republiky budú náklady na balenie a dodanie tovaru dojednané individuálne. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní.
 4. Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstevne obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúce sa jednotlivých predajných kampaní. Množstvo tovaru na sklade, ktoré je uvedené v Internetovom obchode, je informatívneho charakteru a Predávajúci ho môže kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť pri konkrétnom tovare maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich. Takéto prípadné obmedzenie je vždy uvedené pri popise konkrétneho tovaru v Internetovom obchode.
 6. Pokiaľ Predávajúci ponúka v Internetovom obchode Kupujúcemu akúkoľvek akciu, ktorá má alebo bude mať vlastné podmienky, majú podmienky tejto akcie prednosť pred týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ by však akékoľvek dojednanie z podmienok akcie bolo neplatné alebo nevymáhateľné, užije sa dojednanie týchto obchodných podmienok namiesto dojednania z také akcie. Akcia môže byť obmedzená časovo a/alebo množstvom ponúkaného tovaru, prípadne môže mať aj iné ďalšie podmienky a obmedzenia. Predávajúci je oprávnený takúto akciu kedykoľvek zrušiť.

 

IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy

 1. Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledujúce informácie:
  • možné spôsoby platby sú uvedené v článku VII. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v článku X. týchto obchodných podmienok,
  • pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v článku III. týchto obchodných podmienok,
  • výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v článku X. týchto obchodných podmienok,
  • údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv sú uvedené v článku XI. týchto obchodných podmienok,
  • Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú, jej predmetom nie je opakované plnenie, ani nie je zmluvou podľa ustanovenia § 1837 písm. l) Občianskeho zákonníka,
  • Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzavretím Zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu; tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu platobnou kartou on-line (bezhotovostnou platobnou bránou) vopred podľa čl. VII. týchto obchodných podmienok,
  • bližšie informácie o nákladoch na prostriedky komunikácie na diaľku sú uvedené v článku II. ods. 3 týchto obchodných podmienok,
  • bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od zmluvy a o formulári na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v článku VIII. týchto obchodných podmienok,
  • v prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru a náklady spojené s vrátením tovaru, tak ako je bližšie uvedené v článku VIII. týchto obchodných podmienok,
  • Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: info@markery.sk, a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov. Spotrebiteľ má ďalej právo využiť tzv. mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Subjektom mimosúdneho konania je v prípade internetového obchodu Slovenská obchodná inšpekcia. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Predávajúci nie je vo vzťahu k Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 2. Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 

V. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania, z ktorého môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Internetového obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhodobo nevyužíva, alebo v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti zo Zmluvy (vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

VI. Postup uzavretia Zmluvy

 1. Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku.
 2. Po zadaní internetovej stránky Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar a požadované množstvo.
 3. Potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, je tovar vložený do „Košíka“, v ktorom je uvedená detailná informácia o tovare, cene, zadanom množstve, voľba spôsobu dopravy a voľba spôsobu platby.
 4. Voľbou tlačidla „Objednať“ je Kupujúcemu umožnené vyplnenie objednávkového formulára vo webovom rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 • objednávanom tovare,
 • spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 1. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“).
 2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 3. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho. Kupujúci súhlasí, aby mu bolo prijatie objednávky (akceptácia) vystavené a zaslané v elektronickej podobe, čím je nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe.
 4. V prípade, že Kupujúci uvedie vo formulárovom políčku „Poznámka“ pri vyplňovaní objednávky akýkoľvek text (ak je toto políčko k dispozícii), tento text sa nestáva súčasťou Zmluvy a jeho obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.
 5. Predávajúci ukladá uzavreté Zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva a archivuje ich po dobu piatich rokov, prípadne po dobu dlhšiu, pokiaľ takú povinnosť ukladajú právne predpisy. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Zmluvám žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci umožní Spotrebiteľovi prístup k Zmluve, ktorú s Predávajúcim uzavrel, pokiaľ o to Spotrebiteľ požiada písomne e-mailom zaslaným na adresu info@markery.sk. V takom e-maile musí Spotrebiteľ požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikovať, a to aspoň dátumom jej uzavretia, predmetom kúpy a číslom príslušnej objednávky.
 6. V prípade, že sa konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo je nedostupný, Zmluva zaniká pre následnú nemožnosť plnenia, pričom o zániku Zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu (storno objednávky). Pokiaľ Kupujúci už zaplatil úplne alebo sčasti kúpnu cenu za konkrétny tovar, bude táto čiastka prevedená späť na bankový účet Kupujúceho.
 7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, prípadne doručením tovaru, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane neskôr.

 

VII. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy budú hradené zo strany Kupujúceho spôsobom, ktorý je stanovený v sekcii „Doprava a platba“ Internetového obchodu.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku VII ods. 6 týchto obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variantného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe Zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

 

VIII. Odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľom

 1. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 2. Predávajúci nemôže kladne vyhovieť požiadavke Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy v prípade odstúpenia od kúpy písacích potrieb, pokiaľ Spotrebiteľ v lehote na odstúpenie od Zmluvy už začal užívanie písacích potrieb a tovar tak obsahuje stopy užívania, v dôsledku čoho sa znížila úžitkovosť tovaru.
 3. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
 4. Spotrebiteľ nemôže podľa § 1837 Občianskeho zákonníka odstúpiť najmä od Zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré Spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.
 5. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar od dopravcu, prípadne pokiaľ je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, do štrnástich dní odo dňa, keď od dopravcu prevezme poslednú dodávku tovaru, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak. Odstúpenie od Zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý je prílohou emailu s potvrdením objednávky. Odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzkárne Predávajúceho či na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.
 6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. VII ods. 3 týchto obchodných podmienok sa Zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Zmluvy, nesie Spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 7. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. VII ods. 3 týchto obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Spotrebiteľa do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľom, a to istým spôsobom, akým ich Predávajúci od Spotrebiteľa prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Spotrebiteľovi už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým Spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým Spotrebiteľovi ďalšie náklady. Ak odstúpi Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, ako mu Spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, ako mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie. Pokiaľ Spotrebiteľ využil spôsob platby platobnou kartou on-line (bezkontaktne platobnou bránou), Predávajúci bez zbytočného odkladu prevedie zaplatenú čiastku späť na bankový účet Spotrebiteľa.
 9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.
 10. V prípadoch, kedy má Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru Spotrebiteľom. V takom prípade vráti Predávajúci Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Spotrebiteľom.

 

IX. Zmluvné vzťahy s Podnikateľmi

 1. Pokiaľ Podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu Predávajúci v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu Predávajúceho as uskladnením tovaru.
 2. V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením ceny tovaru je Podnikateľ povinný popri zákonnom úroku z omeškania zaplatiť Predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu omeškaním Podnikateľa.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minúte bezdôvodne odstúpil od skôr uzavretej Zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svoje práva vo vzťahu k Predávajúcemu, a to až do okamihu doručenia tovaru Podnikateľovi. Pokiaľ Podnikateľ zaplatil cenu za tovar vopred prostredníctvom platby platobnou kartou on-line (bezkontaktne platobnou bránou), Predávajúci je povinný vrátiť mu takto zaplatenú cenu bez zbytočného odkladu na jeho bankový účet.
 4. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

X. Preprava a dodacie podmienky

 1. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu pri vyplňovaní objednávky.
 2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
 4. Rozvoz tovaru zaisťuje Predávajúci po celej Slovenskej republike, po Európe aj do ostatných krajín sveta. Náklady na dopravu tovaru hradí Kupujúci pre objednávky v rámci Slovenskej republiky spôsobom a vo výške, ktorá je stanovená v sekcii „Doprava a platba“ Internetového obchodu.
 5. Pre objednávky nad 30 kg budú náklady na dopravu dohodnuté individuálne.
 6. O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.
 7. Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 8. Dodacia doba môže byť uvedená u každého tovaru odlišne. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, je dodacou dobou najdlhšia z nich.
 9. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 10. Pokiaľ je bezdôvodným odmietnutie prevziať objednaný tovar zo strany Kupujúceho spôsobená Predávajúcemu škoda, je Predávajúci oprávnený navýšiť cenu budúcej objednávky Kupujúceho o takto vzniknutú škodu – tzv. penále, o čom je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.
 11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 12. Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky Predávajúceho, ak sú Predávajúcim vydané.

 

XI. Práva z chybného plnenia

 1. Kupujúci je povinný tovar bezodkladne po jeho dodaní prezrieť a presvedčiť sa o jeho akosti, vlastnostiach a množstve.
 2. Ak nie je v tomto článku stanovené inak, práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. /1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Práva z chybného plnenia Kupujúcemu nepatria, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, najmä v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v období dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Vyššie uvedené neplatí v prípade písacích potrieb, pokiaľ v uvedenej lehote dôjde k ich používaniu (vypísaniu), pretože sa jedná o dôsledok bežného užívania, nie o vadu.
 3. Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
 4. Ak je chyba odstrániteľná, môže sa Kupujúci domáhať buď opravy, alebo doplnenia toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy z ceny. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu tovar riadne užívať, môže Kupujúci buď odstúpiť od Zmluvy, alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny.
 5. Kto má právo podľa § 1923 Občianskeho zákonníka, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak však neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ Predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
 6. Ak je chybné plnenie podstatným porušením Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, alebo na odstránenie vady opravou veci, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od Zmluvy.
 7. Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od Zmluvy odstúpiť.
 8. Ak nezvolí Kupujúci svoje právo včas, má práva podľa § 2107 Občianskeho zákonníka.
 9. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od Zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie Kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak neodstráni Predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.
 10. Ak nemá vec vlastnosti ustanovené v § 2161 Občianskeho zákonníka, môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 11. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od Zmluvy odstúpiť.
 12. Ak neodstúpi Kupujúci od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
 13. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
 14. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Kupujúcemu preplatí v prípade, že reklamácia bola oprávnená.
 15. Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán súvisiace s zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok Predávajúceho.

 

XII. Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

XIII. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou.
 2. Informácie o Kupujúcom sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších prepisov, najmä v znení zákona o spracovaní osobných údajov, a ďalej v súlade s nariadením Európskeho spoločenstva. parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
 3. Zaškrtnutím príslušného vyplňovacieho políčka súhlasu s týmito obchodnými podmienkami a objednaním príslušnej služby alebo zriadením užívateľského účtu Kupujúci berie na vedomie, že dochádza k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu údajov vyplnených do objednávky alebo v rozsahu údajov potrebných na zriadenie užívateľského účtu, a to na účely zriadenia. a správy užívateľského účtu alebo na účely uzavretia a plnenia Zmluvy, ako aj plnenia povinností a výkonu práv z prípadného porušenia Zmluvy, a na dobu, ktorá je nevyhnutná na tento účel spracovania, prípadne na dobu dlhšiu, pokiaľ povinnosť uchovávať a spracovávať osobné údaje po dobu dlhšie stanovuje zákon. Zmluva alebo vytvorenie užívateľského účtu predstavuje právny základ pre spracovanie osobných údajov Kupujúceho v súvislosti s vybavením jeho objednávky.
 4. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim Predávajúcemu je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu údajov povinne vyplňovaných v objednávke alebo vo formulári pre zriadenie užívateľského účtu však nebude medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá Zmluva, resp. nedôjde k zriadeniu užívateľského účtu, a bez poskytnutia kontaktných údajov Kupujúceho by nemohlo dochádzať k uskutočňovaniu marketingovej komunikácie.
 5. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 7. Kupujúci odoslaním objednávky alebo zadaním požiadavky na zriadenie užívateľského účtu a vyjadrením osobitého súhlasu potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a aktuálne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 8. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
 9. Predávajúci poskytne Kupujúcemu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu informáciu o spracovaní jeho osobných údajov, a to v rozsahu ustanovenia čl. 15 ods. 1 Nariadenia GDPR. Predávajúci má v tomto prípade právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.
 10. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a prenos, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ak je taký súhlas udelený. Kupujúci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie/námietku alebo požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav; najmä blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť Kupujúceho uznaná za oprávnenú, Predávajúci alebo spracovateľ závadný stav odstráni bezodkladne. Pokiaľ v dôsledku spracovania osobných údajov vznikla Kupujúcemu iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nároku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Kupujúci má tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 11. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy, ak sa nejedná o osobné údaje, ktoré môže Predávajúci podľa zákona spracovávať aj bez súhlasu Kupujúceho. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu, pričom jednotlivé opatrenia a ďalšie informácie týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov Kupujúceho sú uvedené v záznamoch správcu podľa čl. 30 Nariadenia GDPR, ktoré sú dostupné na vyžiadanie. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe s výnimkou poskytovateľov prepravných služieb v súvislosti s doručením objednaného tovaru, účtovných služieb v súvislosti so zaúčtovaním daňových dokladov, alebo právnych služieb v súvislosti s vybavovaním záležitostí týkajúcich sa právnych vzťahov Zmluvných strán.
 12. Pokiaľ Kupujúci vysloví súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie, platí, že so zasielaním marketingovej komunikácie na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke súhlasí. Svoj súhlas môže bezplatne odmietnuť kedykoľvek následne, a to zaslaním e-mailu s touto požiadavkou na adresu info@markery.sk.

 

XIV. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Kupujúci môže tiež súbory cookies spravovať vo svojom internetovom prehliadači čo sa týka základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Kupujúci však berie na vedomie, že zakázanie súborov cookies môže spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií webových stránok nebude možné.

 

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na internetových stránkach /op a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky alebo stiahnutím a uložením súboru obsahujúceho tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu na jeho vyžiadanie v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Predávajúci informuje Kupujúceho o zmene obchodných podmienok na webe markery.sk, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením obchodných podmienok Kupujúci mohol bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 3. V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
 4. Pokiaľ vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom Zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 6. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021.

 

XVI. Ostatné dojednania

 1. Objednaním tovaru súhlasí kupujúci so zaslaním dotazníka "Overené zákazníkmi" od spoločnosti Heureka.sk.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie