Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

MODELOV s.r.o.

Zikova 701/15

160 00 Praha 6

Česká republika

IČ: 06576257 / DIČ: CZ06576257

 

Oficiálna webová stránka: www.markery.sk
E-mail: info@markery.sk

Telefón: +420 720 570 921

fb.com/fixujeme

 

Výdajňa: MODELOV, Technická 2710/6, Praha 6, 160 00

Kancelária: MODELOV, Gotthardská 25/7, Praha 6, 160 00

 

Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

 

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok:

 1. "Predávajúcim" sa rozumie spoločnosť MODELOV s.r.o., so sídlom Zikova 701/15, 160 00 Praha 6, IČO: 06576257, DIČ: CZ06576257, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka č. B 25256, e-mailová adresa: info@markery.sk, telefónna kontaktná osoba: +420720570921. Pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných a reklamačných podmienok predávajúci koná v rámci svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti.
 2. "Kupujúcim" sa rozumie osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim alebo uzatvorí kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www.markery.sk.
 3. "Spotrebiteľ" znamená kupujúceho, ktorý rokuje s predávajúcim mimo predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo nezávislého výkonu svojho povolania.
 4. "Podnikateľom" sa rozumie kupujúci, ktorý obchoduje s predávajúcim v rámci výkonu zárobkovej činnosti na vlastný účet a zodpovednosť obchodom alebo podobným spôsobom s úmyslom systematicky tak robiť za účelom dosiahnutia zisku.
 5. "Zmluvnými stranami" sa rozumejú predávajúci a kupujúci.
 6. "Zmluvou" sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky www.markery.sk.
 7. "Internetový obchod" znamená obchod prevádzkovaný pod doménovým menom www.markery.sk.
 8. "Občiansky zákonník" znamená zákon č. 89/2012 Z.z., Občiansky zákonník.

 

II. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky v súlade s ustanoveniami § 1751 odseku. 1 Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na uzatváranie Zmlúv, ktorých predmetom je tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode a je neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej zmluvy sú podmienky uvedené v časti "Doprava a platba" v Internetovom obchode.
 2. Pokiaľ písomná dohoda medzi zmluvnými stranami neustanovuje inak, tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Otázky, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len "rozhodné právo"). V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ a niektoré z jeho práv a povinností podľa týchto obchodných a reklamačných podmienok a rozhodného práva sú upravené odlišne právom krajiny, v ktorej má spotrebiteľ bydlisko, uplatňuje sa legislatíva, ktorá je pre spotrebiteľa výhodnejšia.
 3. Náklady na použitie prostriedku diaľkovej komunikácie, prostredníctvom ktorého sa uzatvára zmluva, znáša v plnom rozsahu kupujúci. Výška týchto nákladov závisí od podmienok poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci použil na uzavretie zmluvy. Predávajúci neúčtuje žiadne osobitné poplatky za používanie prostriedkov komunikácie na diaľku.
 4. Zmeny obchodných podmienok môže predávajúci zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas obdobia účinnosti predchádzajúcej verzie Obchodných podmienok.

 

III. Tovar

 1. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje informácie o aktuálnom sortimente (vystavenom tovare) určenom predávajúcim na predaj, vrátane informácií o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o nákladoch na vrátenie tovaru, ak tento tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou trasou, ako aj informácie o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 2. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní internetového obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 odseku. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňujú.
 3. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Informácie o nákladoch na balenie a dodanie tovaru sú uvedené v čl. X. týchto obchodných podmienok a sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky, v prípade dodania tovaru mimo Slovenskej republiky budú náklady na balenie a dodanie tovaru dohodnuté individuálne. Ceny tovaru zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené vo webovom rozhraní. Ceny tovaru sa na základe automatizovaného rozhodovania neprispôsobujú osobe kupujúceho. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 4. Ponuky tovaru umiestneného v internetovom obchode sú časovo a kvantitatívne obmedzené, ako je uvedené v osobitných prípadoch pre tovar v internetovom obchode alebo v upútavke týkajúcej sa jednotlivých predajných kampaní. Množstvo tovaru na sklade uvedené v Internetovom obchode je informatívne a predávajúci ho môže kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. V rámci výberu tovaru v internetovom obchode má zákazník možnosť zvoliť si filter na zobrazenie ponúkaného tovaru, kde jednotlivé kategórie tovaru vo filtri poskytuje predávajúci nasledovne:
 • kategória "najpredávanejší" umiestnená pod hlavným menu internetového obchodu – táto kategória tovaru sa automaticky triedi a aktualizuje každý deň a zobrazuje tovar, ktorý sa v predchádzajúci deň predal najviac,
 • kategória "najpredávanejší" umiestnený v hlavnom menu domovskej stránky internetového obchodu – jedná sa o výber tovaru, ktorý kupujúci najviac nakúpil v predchádzajúcom 1 roku, výber vykonáva predávajúci,
 • kategória "obľúbené" umiestnená v hlavnom menu domovskej stránky internetového obchodu – jedná sa o výber tovaru, značiek a sortimentu tovaru, na ktorý sa kupujúci najčastejšie pýta, výber vykonáva predávajúci,
 • kategória "najpredávanejší" umiestnená na stránke ponuky konkrétneho sortimentu tovaru podľa vášho výberu v hlavnom menu internetového obchodu – táto kategória tovaru sa automaticky triedi a aktualizuje každý deň a zobrazuje tovar, ktorý bol v predchádzajúci deň predaný najviac; ak sa v určitý deň nepredá žiadny tovar z tejto kategórie, predĺži sa časové obdobie, na ktoré sa ponuka v danej kategórii zobrazuje,
 • kategória "odporúčané" umiestnená na stránke ponuky konkrétneho sortimentu tovaru podľa výberu v hlavnom menu internetového obchodu - ide o výber tovaru zoradeného podľa farieb, cien od najnižšej po najvyššiu a produktových sád zoradených od najmenších po najväčšie alebo úplne náhodne, výber vykonáva predávajúci.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť maximálny počet nákupov, ktoré môže jednotlivý kupujúci uskutočniť pre konkrétny tovar, aby sa zabezpečila férová možnosť nákupu pre všetkých kupujúcich. Takéto možné obmedzenie je vždy uvedené v popise konkrétneho tovaru v Internetovom obchode.
 2. Ak predávajúci ponúkne kupujúcemu akúkoľvek akciu v internetovom obchode, ktorá má alebo bude mať svoje vlastné podmienky, podmienky tejto propagačnej akcie majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami, ale ak je akékoľvek ustanovenie z podmienok udalosti neplatné alebo nevykonateľné, namiesto dojednaní z takejto udalosti sa použijú ustanovenia týchto obchodných podmienok. Udalosť môže byť časovo a/alebo kvantitatívne obmedzená, alebo môže mať iné podmienky a obmedzenia. Predávajúci je oprávnený takéto podujatie kedykoľvek zrušiť.

 

IV. Informácie pred uzatvorením zmluvy

 1. Pred uzatvorením zmluvy predávajúci oznamuje spotrebiteľovi nasledujúce informácie:
  • možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných a reklamačných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. X. tieto Obchodné podmienky,
  • pre dodávku tovaru platia len tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v článku III. týchto obchodných podmienok,
  • Výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. X. tieto Obchodné podmienky,
  • informácie o právach vyplývajúcich z chybného plnenia, ako aj záručné práva a ďalšie podmienky na uplatnenie týchto práv sú uvedené v článku XI. týchto obchodných podmienok,
  • Zmluva sa neuzatvára na dobu neurčitú, jej predmetom nie je opakované plnenie, ani nejde o zmluvu podľa ustanovenia § 1837 písm. l) Občiansky zákonník,
  • Spotrebiteľ nie je povinný pred uzavretím zmluvy zaplatiť žiadny preddavok alebo inú podobnú platbu; tým nie je dotknutá možnosť kupujúceho zvoliť si platbu platobnou kartou on-line (bezhotovostná platobná brána) vopred podľa článku VII týchto obchodných a reklamačných podmienok za úhradu kúpnej ceny a prepravných nákladov,
  • podrobnejšie informácie o nákladoch na prostriedky diaľkovej komunikácie sú uvedené v článku II. 3 týchto obchodných podmienok,
  • podrobnejšie informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v článku VIII týchto obchodných podmienok,
  • v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a náklady spojené s vrátením tovaru, ako je podrobnejšie uvedené v článku VIII týchto obchodných a reklamačných podmienok,
  • Spotrebiteľ môže v rámci mimosúdneho vybavenia reklamácie kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: info@markery.sk a môže tiež podať sťažnosť proti postupu predávajúceho na dozorný orgán alebo štátny dozor, ktorým je Česká obchodná inšpekcia vo veciach ochrany spotrebiteľa, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Spotrebiteľ má tiež právo využiť tzv. mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Predmetom mimosúdneho konania v prípade internetového obchodu je Česká obchodná inšpekcia (coi.cz, adr.coi.cz). Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na ec.europa.eu/consumers/odr/. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
  • Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 bod. e) Občiansky zákonník.
 2. Tieto Obchodné podmienky sú pripravené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 

V. Používateľský účet

 1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na internetovej stránke má Kupujúci prístup k svojmu užívateľskému rozhraniu, z ktorého si môže objednať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci si môže objednať tovar bez registrácie aj priamo z webového rozhrania Internetového obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte pri akejkoľvek ich zmene. Údaje poskytnuté kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhodobo nepoužíva, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy (vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho, alebo nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích osôb.

 

VI. Postup pri uzatváraní zmluvy

 1. Odoslaním objednávky prostredníctvom Internetového obchodu kupujúci súhlasí s uzatvorením Zmluvy na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.
 2. Po vstupe na webovú stránku internetového obchodu v internetovom prehliadači sa kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a kupujúci má možnosť vybrať si konkrétny tovar a požadované množstvo.
 3. Po tom, ako si kupujúci vyberie konkrétny tovar z ponuky predávajúceho, je tovar vložený do "košíka", ktorý obsahuje podrobné informácie o tovare, cene, zadanom množstve, výbere spôsobu dopravy a výbere spôsobu platby.
 4. Výberom tlačidla "Objednať" môže kupujúci vyplniť objednávkový formulár vo webovom rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 • objednaný tovar,
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
 • kontaktné údaje kupujúceho potrebné na dodanie tovaru, najmä meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa (ďalej spoločne len "objednávka").
 1. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na schopnosť kupujúceho odhaliť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Ihneď po prijatí objednávky predávajúci potvrdí toto prijatie kupujúcemu e-mailom, na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").
 2. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, odhadované náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zasiela kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci súhlasí s tým, že akceptácia objednávky (akceptácia) mu bude vydaná a zaslaná v elektronickej podobe, ktorá nahrádza povinnosť predávajúceho poskytnúť kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe.
 4. V prípade, že kupujúci pri vypĺňaní objednávky zadá akýkoľvek text do poľa formulára "Poznámka" (ak je toto pole k dispozícii), tento text sa nestáva súčasťou zmluvy a jeho obsah nie je pre predávajúceho záväzný.
 5. Predávajúci uchováva uzatvorené zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva a archivuje ich po dobu piatich rokov alebo po dlhšiu dobu, ak je takáto povinnosť uložená zákonom. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným zmluvám žiadnej inej osobe. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi prístup k zmluve uzavretej s predávajúcim, ak o to spotrebiteľ písomne požiada e-mailom zaslaným na adresu info@markery.sk. V takomto emaile musí Spotrebiteľ jasne identifikovať požadovanú zmluvu, a to minimálne podľa dátumu jej uzavretia, predmetu kúpy a čísla príslušnej objednávky.
 6. V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom zmluvy, už nie je vyrábaný, dodávaný, nie je na sklade alebo nie je k dispozícii, zmluva zaniká z dôvodu následnej nemožnosti plnenia, pričom predávajúci je povinný informovať kupujúceho o ukončení zmluvy bez zbytočného odkladu (zrušenie objednávky). Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu za konkrétnu vec vcelku alebo sčasti, táto suma bude prevedená späť na bankový účet kupujúceho.
 7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, alebo dodaním tovaru, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane neskôr.

 

VII. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy uhradí kupujúci spôsobom uvedeným v sekcii "Doprava a platba" v Internetovom obchode.
 2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Predávajúci od kupujúceho nepožaduje zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku VII ods. 2. 6 týchto obchodných a reklamačných podmienok týkajúcich sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. V prípade platby na dobierku alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä ak kupujúci nedostane dodatočné potvrdenie objednávky (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenia § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
 7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
 8. Ak je to obvyklé v obchodnom styku alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe zmluvy. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

VIII. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 1. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúce z manipulácie s týmto tovarom inak, ako je potrebné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 2. Predávajúci nemôže pozitívne vyhovieť požiadavke spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade odstúpenia od zmluvy v prípade odstúpenia od papiernictva, ak spotrebiteľ porušil pôvodný obal v lehote na odstúpenie od zmluvy a/alebo už začal používať písacie potreby a tovar obsahuje stopy používania, v dôsledku čoho sa znížila užitočnosť tovaru.
 3. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare alebo nárok na náhradu nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
 4. Podľa § 1837 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ nemôže odstúpiť najmä od zmluvy o dodaní zapečateného tovaru, ktorý spotrebiteľ odstránil z obalu a nemožno ho z hygienických dôvodov vrátiť, od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol po dodaní nezvratne zmiešaný s iným tovarom.
 5. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia zmluvy, a to najneskôr uplynutím lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevzal tovar od prepravcu, alebo ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, a to do štrnástich dní odo dňa, keď prevzal od dopravcu poslednú dodávku tovaru, ak nie je ďalej uvedené inak. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je priložený k e-mailu s potvrdením objednávky. Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ zaslať okrem iného na adresu priestorov predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@markery.sk.
 6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. VII ods. 3 z týchto obchodných podmienok je zmluva od začiatku zrušená. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy u predávajúceho. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, spotrebiteľ znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. VII ods. 3 z týchto obchodných a reklamačných podmienok predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa do štrnástich (14) dní od odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci prijal od spotrebiteľa, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčí inak. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľovi pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým spotrebiteľ súhlasí a spotrebiteľovi nevzniknú dodatočné náklady. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako spotrebiteľ vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, podľa toho, čo nastane skôr.
 8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy pred odoslaním objednaného tovaru. V tomto prípade sa spotrebiteľ vyhýba zaplateniu nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré inak znáša spotrebiteľ. Ak spotrebiteľ použil spôsob platby platobnou kartou on-line (bezkontaktná platobná brána), predávajúci bez zbytočného odkladu prevedie uhradenú sumu späť na bankový účet spotrebiteľa.
 9. Ak je spotrebiteľovi spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa uzatvára s podmienkou, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva na takýto dar stráca svoju účinnosť a spotrebiteľ je povinný poskytnutý dar vrátiť predávajúcemu spolu s tovarom.
 10. V prípadoch, keď spotrebiteľ v súlade s ustanoveniami § 1829 odseku. 1 Občianskeho zákonníka, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek, a to až do prevzatia tovaru spotrebiteľom. V takomto prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bankovým prevodom na ním určený účet.

 

IX. Zmluvné vzťahy s podnikateľmi

 1. Ak podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu predávajúci dodal v súlade so zmluvou, podnikateľ je okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia tovaru. Zmluvná pokuta alebo jej zaplatenie nemá vplyv na nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti s odmietnutím podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu predávajúceho a skladovaním tovaru.
 2. V prípade omeškania podnikateľa s platbou ceny tovaru je podnikateľ povinný okrem zákonných úrokov z omeškania zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá predávajúcemu vznikla v dôsledku omeškania podnikateľa.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, najmä ak podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzavretej zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svoje práva vo vzťahu k predávajúcemu, a to až do okamihu dodania tovaru podnikateľovi. Ak podnikateľ uhradil cenu za tovar vopred prostredníctvom on-line platby kreditnou kartou (bezkontaktná platobná brána), predávajúci je povinný cenu, ktorá mu bola zaplatená, bez zbytočného odkladu vrátiť na svoj bankový účet.
 4. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

X. Dodacie a dodacie podmienky

 1. Tovar je doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.
 2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto druhom dopravy.
 3. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú realizované čo najskôr podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho, spravidla do 3-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
 4. Distribúciu tovaru zabezpečuje predávajúci po celej Slovenskej republike, Európe a ďalších krajinách sveta. Náklady na prepravu tovaru uhrádza kupujúci pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky spôsobom a vo výške uvedenej v sekcii "Doprava a platba" internetového obchodu.
 5. Pri objednávkach nad 30 kg budú náklady na dopravu dohodnuté individuálne.
 6. Predávajúci informuje kupujúceho o expedícii tovaru e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vypĺňaní objednávky.
 7. Ak je predávajúci na základe zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 8. Dodacia lehota môže byť pre každú položku špecifikovaná inak. Ak si kupujúci objedná tovar s rôznymi dodacími lehotami v rámci jednej objednávky, dodacia lehota je najdlhšia z nich.
 9. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 10. Ak neodôvodnené odmietnutie kupujúceho prevziať objednaný tovar spôsobí predávajúcemu škodu, predávajúci je oprávnený zvýšiť cenu ďalšej objednávky kupujúceho o vzniknutú škodu – tzv. sankciu, o ktorej je predávajúci povinný kupujúceho informovať.
 11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vstupe do zásielky kupujúci nemusí zásielku prevziať od prepravcu. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a iné práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov.
 12. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak sú vydané predávajúcim.

  

XI. Práva z vadného plnenia

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po dodaní a uistiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.
 2. Ak nie je v tomto článku ustanovené inak, práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
 • tovar má vlastnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a ak nedošlo k dohode, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe ním vykonanej reklamy,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uviedol pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 1. Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, najmä v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu, vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, pre opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pre použitý tovar pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. Ak sa vada vyskytne do jedného roka od prevzatia, tovar sa považuje za vadný v čase prevzatia. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Vyššie uvedené neplatí v prípade písacích listín, ak sú použité (uvedené) v stanovenej lehote, pretože ide o dôsledok bežného používania, nie o vadu.
 3. Práva z vadného plnenia si kupujúci uplatňuje u predávajúceho osobne alebo poštou na adrese priestorov predávajúceho, ak je prevzatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania, alebo na elektronickej adrese info@markery.sk. Zároveň je kupujúci povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu za odplatu.
 4. Ak je vada odstrániteľná, môže kupujúci požadovať buď opravu alebo doplnenie chýbajúceho tovaru, alebo primeranú zľavu z ceny. Ak vadu nemožno odstrániť a tovar nemožno riadne užívať, môže kupujúci buď odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
 5. Kto má právo podľa § 1923 Občianskeho zákonníka, má tiež nárok na náhradu nákladov primerane vynaložených pri výkone tohto práva. Ak však predávajúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu uplatniť, súd právo neuplatní, ak predávajúci tvrdí, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
 6. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo odstrániť vadu dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, alebo odstrániť vadu opravou veci, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.
 7. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o práve, ktoré si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť voľbu uskutočnenú bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci vady v primeranej lehote neodstráni alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 8. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva podľa § 2107 Občianskeho zákonníka.
 9. Ak je vadné plnenie menej závažným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpi od zmluvy, predávajúci môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa vlastného výberu opravou veci alebo dodaním novej veci; výber nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci nemôže zmeniť výber bez súhlasu predávajúceho.
 10. Ak vec nemá vlastnosti uvedené v § 2161 Občianskeho zákonníka, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len časti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak ju možno bez zbytočného odkladu odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 11. Kupujúci má právo na dodanie novej veci alebo výmenu časti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 12. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, výmenu jej súčasti alebo opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej časť alebo vec opraviť, ako aj ak ju predávajúci v primeranej lehote neodstráni alebo ak by náprava spôsobila kupujúcemu značné ťažkosti.
 13. Predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu tovaru potrebného na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vád musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota plynie od okamihu uplatnenia reklamácie, kedy nasledujúci deň po podaní žiadosti kupujúceho predávajúcemu je prvým dňom 30-dňovej lehoty.
 14. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhradí predávajúci kupujúcemu, ak bola reklamácia oprávnená.
 15. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 16. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady môžu byť upravené reklamačným poriadkom predávajúceho.

 

XII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 bod. n) Občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenský úrad vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti živnostenský úrad. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 3. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

XIII. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou.
 2. Informácie o Kupujúcom sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, najmä v znení zákona o spracovaní osobných údajov, a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecne) Nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov (ďalej len "GDPR").
 3. Zaškrtnutím príslušného výplňového políčka súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami a objednaním príslušnej služby alebo zriadením užívateľského účtu kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozsahu údajov vyplnených v objednávke alebo v rozsahu údajov potrebných na zriadenie užívateľského účtu, na účely zriadenia a správy užívateľského účtu alebo na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy,  ako aj plnenie povinností a výkon práv vyplývajúcich z možného porušenia Zmluvy, a to po dobu nevyhnutnú na tento účel spracúvania, alebo po dlhšiu dobu, ak povinnosť uchovávať a spracúvať osobné údaje po dlhšiu dobu ustanovuje zákon. Zmluva alebo vytvorenie užívateľského účtu predstavuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov Kupujúceho v súvislosti s realizáciou jeho objednávky.
 4. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim predávajúcemu je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu povinne vyplnených údajov v objednávke alebo vo formulári na zriadenie užívateľského účtu však zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená, resp. užívateľský účet nebude založený a bez poskytnutia kontaktných údajov kupujúceho by marketingová komunikácia nemohla prebehnúť.
 5. Kupujúci súhlasí so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").
 6. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uviesť svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.
 7. Odoslaním objednávky alebo požiadaním o zriadenie užívateľského účtu a vyjadrením osobného súhlasu kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a aktuálne a že bol poučený, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 8. Predávajúci môže poveriť tretiu stranu ako sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov kupujúceho.
 9. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne kupujúcemu bez zbytočného odkladu informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v rozsahu ustanovení článku 15 ods. 1 nariadenia GDPR. V tomto prípade má predávajúci právo požadovať primeranú náhradu za poskytnutie informácií, ktorá nepresiahne náklady potrebné na poskytnutie takýchto informácií.
 10. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a prenos, vrátane ďalších zákonných práv k takýmto údajom, najmä právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ak je takýto súhlas udelený. Kupujúci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie/námietku alebo požadovať, aby predávajúci alebo sprostredkovateľ situáciu napravil; najmä blokovanie, oprava, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov. Ak sa zistí, že žiadosť kupujúceho je oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ bezodkladne odstráni vadný stav. Ak v dôsledku spracúvania osobných údajov kupujúci utrpel inú ako majetkovú škodu, výkon jeho nároku sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kupujúci má tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 11. Osobné údaje môžu byť z databázy na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstránené, pokiaľ nejde o osobné údaje, ktoré môže predávajúci zo zákona spracúvať bez súhlasu kupujúceho. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu, pričom jednotlivé opatrenia a ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním a ochranou osobných údajov Kupujúceho sú uvedené v evidencii správcu podľa čl. 30 Nariadenia GDPR, ktoré sú k dispozícii na požiadanie. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho žiadnej inej osobe s výnimkou poskytovateľov prepravných služieb v súvislosti s dodaním objednaného tovaru, účtovnými službami v súvislosti so zaúčtovaním daňových dokladov, alebo právnymi službami v súvislosti s vybavovaním záležitostí týkajúcich sa právnych vzťahov zmluvných strán.
 12. Ak kupujúci súhlasí so zasielaním marketingových oznámení, má sa za to, že súhlasí s prijímaním marketingových oznámení na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Svoj súhlas môže kedykoľvek bezplatne odmietnuť zaslaním e-mailu s touto žiadosťou na info@markery.sk.

 

XIV. Odosielanie obchodných správ a ukladanie súborov cookie

 1. Kupujúci súhlasí s prijímaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a súhlasí s prijímaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svojom počítači. V prípade, že je možné uskutočniť nákup na internetovej stránke a splniť povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez uloženia tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Kupujúci môže tiež spravovať cookies vo svojom internetovom prehliadači z hľadiska základných funkcií, vylepšovania webových stránok, prispôsobovania a reklamy. Kupujúci však berie na vedomie, že zakázanie cookies môže znemožniť používanie niektorých základných funkcií webovej stránky.

 

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na internetovej stránke www.markery.sk/op a kupujúci  je oprávnený ich archivovať a reprodukovať, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky alebo stiahnutím a uložením súboru obsahujúceho tieto obchodné a reklamačné podmienky, ktorý predávajúci zašle kupujúcemu na jeho žiadosť ako prílohu k e-mailu potvrdzujúcemu uzavretie zmluvy.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o zmene obchodných podmienok na internetovej stránke www.markery.sk, alebo iným vhodným spôsobom, aby sa kupujúci mohol bez zbytočných ťažkostí oboznámiť s aktuálnym znením obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas obdobia účinnosti predchádzajúcej verzie Obchodných podmienok.
 3. V prípade, že ktorákoľvek časť týchto Obchodných podmienok je neplatná alebo v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
 4. Ak vzťah založený dohodou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Ak niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenia sa nahradia ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 6. Zmeny a dodatky ku kúpnej zmluve alebo obchodným podmienkam musia mať písomnú formu.
 7. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a na požiadanie je kupujúcemu prístupná. Obchodné podmienky sú archivované predávajúcim najmenej 3 roky po uzavretí kúpnej zmluvy a sú kupujúcemu prístupné on-line a sú kupujúcemu zasielané aj vo formáte PDF spolu s potvrdením objednávky.
 8. Príloha k obchodným podmienkam pozostáva zo vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 9. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2023.

 

XVI. Rôzne

 1. Objednaním tovaru kupujúci súhlasí s tým, že od Heureka.cz dostane dotazník "Overené zákazníkmi".